Dixis vedtægter

Dixi Begravelsesforenings vedtægter (uddrag):

§2
Foreningens formål er, ved opkrævning af bestemte periodiske bidrag eller engangsindbetalinger at tilvejebringe midler til helt, eller delvist at støtte almennyttige formål.

Samt at afholde omkostningerne før og ved begravelse eller ligbrænding, når et medlem afgår ved døden, samt at sikre at midlerne anvendes efter afdødes ønsker se “ønske beskrivelse”. Der sikres den ønskede afsked for medlemmet efter egen religions normer.

§3
Som medlem af foreningen optages personer over 18 år. Der er ingen øvre aldersgrænse for optagelse. Nye medlemmer må ikke på optagelsestidspunktet lide af kræft eller andre dødelige sygdomme.

§7
Når foreningen modtager meddelelse om, at et medlem ikke kan ytre sig selv, så udbetaler foreningen medlemmets indestående fra det pågældende medlems konto til de fordringer, der har forestået ønske beskrivelsen, såsom bisættelsen/begravelsen, mod forevisning af regning fra interessenter. Der er en karensperiode ved nye aftaler på 2 år, hvis hele beløbet ikke er indskudt jvf. §5.3.

Dog er det en betingelse for udbetaling, at begravelsen/bisættelsen så vidt muligt er udført i overensstemmelse med medlemmets ønsker, der vil være nedfældet i Dixi begravelsesforening dokument “ønske beskrivelse” “min bog” og “Min sidste vilje”.

Er betingelserne for udbetaling af beløb ikke opfyldt, tilfalder beløbet foreningen til uddeling i overensstemmelse med § 9.

Samlede vedtægter udleveres ved indmeldelse.